இலங்கையின் முன்னனி பாடகர்களின் பாடல்கள்!! இசை க.பிரபா

இலங்கையின் முன்னனி பாடகர்களின் பாடல்கள்!! இசை க.பிரபா

சுட்ட கருவாடு      எம் . சிவகுமார் &     நிலுக்சிஜெயவீரசிங்கம் 

இசை & வரிகள் கருப்பையா பிள்ளை பிரபாகரன் 

ஓடை சிவந்த ஓடை    ராஜ் பிரதாபன்

இசை & வரிகள் கருப்பையா பிள்ளை பிரபாகரன்

நிலா நிலா எம் . சிவகுமார் & நிராேஷா விராஜினி

இசை & வரிகள் கருப்பையா பிள்ளை பிரபாகரன்

சிட்டியில ராேசா     நவகம்புர கணேஸ்

இசை & வரிகள் கருப்பையா பிள்ளை பிரபாகரன்

தென்னை மரம் உன்       எம் . சிவகுமார் 

இசை & வரிகள் கருப்பையா பிள்ளை பிரபாகரன்

administrator

Related Articles