இத்தாலியில் நடைப்பெற்ற  “Miss Srilanka ” போட்டியில் கண்டியை சேர்ந்த அழகியான கவிந்த பெர்ணாந்து மிஸ்  ஸ்ரீலங்கா பட்டத்தை சுவகரித்து இருக்கிறார்.

இத்தாலியில் இலங்கை பெண்களுக்கு இடையில் இந்த போட்டி நடைப்பெறுகிறது.

கவிந்தாவிற்கு எமது வாழ்த்துக்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *