இலங்கையின் பொருளாதாரம் மீட்சிப் பாதையில் பிரவேசித்துள்ளதாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும், 2024 இல் பொருளாதாரம் மீள்வதற்கு முன்னர், இந்த ஆண்டு பொருளாதாரத்தில் மேலும் சுருக்கம் ஏற்படும் என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

ADBயின் கூற்றுப்படி, இலங்கையின் பொருளாதாரம் 2022 இல் 7.8% ஆல் வீழ்ச்சியடையும் மற்றும் கடன் மறுசீரமைப்பு மற்றும் கொடுப்பனவுகளின் சமநிலை சிக்கல்கள் காரணமாக 2023 இல் அது மேலும் 3% ஆக வீழ்ச்சியடையும் என ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி தெரிவித்துள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *