2023 ஆம் ஆண்டில் பார்வையிடப்படும் சிறந்த 23 சுற்றுலாத் தலங்களில் இலங்கையும் சுற்றுலாத்துறை நிபுணர்களின் ஆய்வுக்குப் பிறகு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

விருது பெற்ற பயணக்கட்டுரையான ஜூலியானா ப்ரோஸ்ட் இலங்கைக்கு வருவதற்கான காரணங்களை வழங்கியிருந்தார்.

கொழும்பின் தலைநகரம், அழகிய கடற்கரைகள், நீர்வீழ்ச்சிகள், சமவெளிகள், மலை அனுபவங்கள் மற்றும் இங்குள்ள வனவிலங்குகள் மற்றும் கலாச்சாரம் உட்பட நாட்டின் அழகு பற்றி அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *